Lepšie si porozumieť = lepšie pomáhať

Druhá polovica uplynulého roka sa niesla v znamení vzdelávania BUDDY dobrovoľníkov a stretávania sa celej BUDDY komunity. Lepšie porozumenie sebe aj iným a čas strávený spoločne sú predpokladom pre všetky zdravé vzťahy, a nie je tomu inak ani v prípade BUDDY vzťahov. Tie v programe vytvárame nielen medzi BUDDY dobrovoľníkmi a deťmi z CDR, ale prirodzene aj medzi členmi interného tímu a našimi externými spolupracovníkmi či podporovateľmi. O ich skvalitňovanie sa snažíme na pravidelných školeniach aj na príležitostných komunitných stretnutiach.

Cesta uchádzača k BUDDY dobrovoľníkovi

V programe BUDDY sa rozvoj vedomostí, zručností a postojov dobrovoľníka začína už v procese výberu. Dôraz kladieme predovšetkým na zreálnenie očakávaní našich uchádzačov a vyberáme z nich tých, ktorí sú emocionálne a sociálne zrelí a majú kompetencie, ktoré sú pre vytvorenie a dlhodobé udržanie BUDDY vzťahu nevyhnutné. Každý uchádzač, ktorý úspešne absolvuje šesť výberových kôl, sa však musí zúčastniť aj povinného vstupného školenia.

Vstupné školenie realizuje náš interný programový tím v spolupráci s externou lektorkou Elenou Albert, ktorá má dlhodobé skúsenosti s cieľovou skupinou detí vyrastajúcich v CDR na Slovensku i v zahraničí. Školenie má dobrovoľníka pripraviť na prvý kontakt s dieťaťom a budovanie vzťahu s ním. Je tiež zamerané na predstavenie našej organizácie, práv a povinností dobrovoľníka v programe a rozvoj ďalších vedomostí a zručností, ktoré sú spojené s jeho rolou. „Veľmi dôležitými a praktickými blokmi sú tie o bezpečnosti a efektívnej komunikácii. Dobrovoľníkom vysvetľujeme ako narábať s bezpečnostnými smernicami a učíme ich, ako čo najlepšie zvládať špecifiká v komunikácii, s ktorými sa môžu práve pri deťoch z CDR stretnúť,“ hovorí koordinátorka výberu, Mária Látalová. Dobrovoľníci oceňujú hlavne posun vo vnímaní, ktorý im školenie prinieslo: „Nie je to len pozerať sa na to správanie dieťaťa v daný moment, ale hlavne sa skúsiť pozrieť a pochopiť emóciu, ktorá tomu predchádzala,“ prezradil jeden z dvanástich BUDDY dobrovoľníkov, ktorí sa školenia zúčastnili v júli a októbri 2023.

Vzdelávanie mysle aj srdca

Každé BUDDY dieťa čelí na svojej ceste za samostatným životom rôznym výzvam, pri ktorých sa snaží byť jeho BUDDY dobrovoľník preňho čo najväčšou oporou. Našim dobrovoľníkom preto pravidelne prinášame vzdelávacie aktivity z rôznych zaujímavých oblastí, na ktorých sa dozvedajú množstvo užitočných informácií aplikovateľných nielen v ich BUDDY vzťahoch. Na jeseň minulého roka sme pre nich pripravili workshopy na tému motivačných rozhovorov a finančnej gramotnosti.

Motivačné rozhovory viedla lektorka Mgr. Marta Špaleková. Cieľom tohto workshopu bolo nahliadnuť do témy motivačných rozhovorov a zistiť, ako ich možno využiť v bežnom živote, no primárne vo vzťahoch medzi BUDDY dobrovoľníkmi a BUDDY deťmi. Motivačné rozhovory sú nástrojom, ktorý môže dobrovoľníkom napomôcť v rozhovoroch s deťmi z CDR, ktoré nie sú vždy jednoduché a môžu byť návodom, ako s dieťaťom z CDR pracovať a motivovať ho k zmene bez toho, aby dieťa pociťovalo tlak zvonku.

Workshop bol veľmi praktický a zameraný na konkrétne situácie, ktoré BUDDY dobrovoľníci do diskusie prinášali, no takisto aj na teoretický základ. Lektorka predstavila dobrovoľníkom tzv. „spirit of motivational interviewing“, ktorý zahŕňa spolucítenie, partnerstvo, akceptáciu a spoluprácu ako základné piliere motivačných rozhovorov. Jedným z cieľov workshopu bolo aj osvojiť si techniku otvorených otázok, afirmácií, reflexie a sumarizácie, na čo nadväzovala konkrétna aktivita, v ktorej uvedené techniky účastníci workshopu využívali. „Otvorené otázky rozširujú možnosti komunikácie a afirmácie sú výroky, prostredníctvom ktorých môžeme jednotlivca oceniť, no nejde o chválenie. Afirmácie sú „šité na mieru“ a „šiť na mieru“ sa ich učili aj naši BUDDY dobrovoľníci na tomto workshope. Pri reflexii ide o legitimizáciu emócií, kedy dáme druhému najavo, že jeho emócie sú dôležité a validné. Na záver sme sa pozastavili aj pri sumarizácii, čo znamená zhrnutie všetkého povedaného,“ vysvetľuje koordinátorka dobrovoľníkov, Michaela Valušová.

Účastníci workshopu vyzdvihovali praktickosť témy a konkrétny „návod“ ako vtiahnuť človeka do hlbšieho rozhovoru: „Je to veľmi užitočné pre program BUDDY, a aj celkovo v živote - v práci, v komunitách, v manželstve, s deťmi,“ uviedla jedna zo zúčastnených BUDDY dobrovoľníčok.

Druhý z workshopov bol venovaný finančnej gramotnosti. Lektorky Bohuslava Brenkusová a Denisa Francanová z programu 5peňazí Národnej banky Slovenska hovorili o tom, ako sa vzťah k peniazom formuje už v našom detstve. Každý z nás je týmto vzťahom ovplyvnený, a ak potrebuje riešiť financie, čelí v závislosti od neho iným výzvam. Vzťah k peniazom môže vychádzať napr. z úzkosti, nestability, bezpečia alebo nevedomosti, ktorú človek zažíval v detstve. Lektorky predstavili rôzne tendencie, ktoré individuálne v sebe prirodzene máme – napr. či máme často pocit nedostatku alebo dostatku, alebo máme tendenciu ísť za kvalitou či kvantitou atď. „Dobrovoľníci spoznávali seba a mohli si uvedomiť, že aj ich BUDDY dieťa má špecifické výzvy a potreby, keď sa učí hospodáriť a potrebujú reagovať priamo na ne. Učili sa plánovať financie a realisticky približovať mladým, čo koľko stojí - od bývania, stravy až po voľný čas. Lektorky priniesli pohľad na rôzne zdroje, ktoré okrem financií potrebujeme, aby sme dokázali žiť plnohodnotný život. Obzvlášť dôležité v dnešnej dobe sú okrem finančných zdrojov aj  emocionálne a ľudia okolo nás, ktorí sú nám podporou, keď to potrebujeme,“ približuje koordinátorka dobrovoľníkov, Daniela Bachoríková.

Zúčastnení dobrovoľníci na workshope chválili jeho dynamiku, interaktivitu a hlavne, že im ponúkol iný pohľad na financie a to cez vlastnú skúsenosť s nimi.

Od spolupráce k spolupatričnosti

Oslava ďalšieho zvládnutého BUDDY roka a našej spolupráce v prospech detí z CDR, ktoré si zaslúžia našu pozornosť, úprimné priateľstvo a kvalitný spoločný čas. Naše poďakovanie pre BUDDY dobrovoľníkov, ktorí robia dobro dobrovoľne. Taká je myšlienka každoročne organizovaného BUDDY Vianočného večierka, ktorý sa už po druhýkrát konal v unikátnom industriálnom priestore bratislavskej KULTURAMY.

BUDDY komunita –  to je dobrovoľnícky, interný  a externý BUDDY tím, priatelia programu a naši podporovatelia, ktorí sa na BUDDY Vianočnom večierku  stretávajú. Vo výlučne dospeláckej spoločnosti sa tak môžeme uvoľniť a prebrať aj veci "zo zákulisia". Pokojná predvianočná atmosféra je tou pravou pre príjemné rozhovory a zážitok spolupatričnosti. Práve ten nám prináša spolupráca so všetkými vyššie spomínanými, ktorí ľudsky, odborne či finančne prispievajú skrz program BUDDY k zlepšovaniu celej našej spoločnosti.

Vzdelávacie a komunitné aktivity programu BUDDY sa uskutočnili najmä vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia.