Často kladené otázky a odpovede

Program

Ako program BUDDY začal?
 • Ladislav Kossár si v roku 2006 kúpil korálky od detí z detských domovov, a chcel im pomôcť viac. Povedali mu, nech im vymyslí zmysluplné trávenie voľného času.
 • Najprv im chcel organizovať zážitkové aktivity a rozvíjať ich zručnosti, aby si našli prácu a bývanie. Postupne s tímom zistili, že to najcennejšie čo im môže niekto venovať je svoj čas, jeden na jedného. Kľúčový k napĺňaniu potrieb dieťaťa na ceste k samostatnosti je preto dôverný vzťah s dieťaťom, individuálna pozornosť a dlhodobá podpora.
Prečo je program BUDDY dôležitý?
 • Program BUDDY dáva deťom to najcennejšie čo v živote máme - čas. Keď deti trávia spoločne s dobrovoľníkom svoj voľný čas, dokážu si vytvoriť dôverný vzťah. BUDDY je o tomto dôvernom vzťahu, ktorý lieči, a je kľúčový na ceste k samostatnosti. BUDDY dobrovoľník „učí“ deti, ktoré to nemali v živote ľahké a prešli si rôznymi traumami, opäť dôverovať sebe a dospelým. Bez tejto dôvery, nezištnej podpory a rozvoja zručností je veľmi ťažké zaradiť sa do spoločnosti.

 • Aj tí najstarostlivejší zamestnanci sú za starostlivosť o deti platení. Každé dieťa si ale zaslúži pozornosť a vzťah, ktoré nie sú založené na pracovnej báze. A tu prichádza BUDDY dobrovoľník.

 • Vieme, že ideálne by všetky deti mali vyrastať v rodinách – my poskytujeme podporu tým deťom, ktoré z rôznych dôvodov nie sú v rodinách. BUDDY je preto komplementárnym prvkom náhradnej starostlivosti.

Čo chcete dosiahnuť s BUDDY programom?
 • Aby každé dieťa, ktoré nevyrastá vo svojej rodine, malo aspoň jednu osobu, ktorej dôveruje, a viedlo samostatný a dôstojný život. Lebo ani jeden z nás sme to nezvládli sami, bez podpory našej rodiny, priateľov a známych.
Čo vlastne v BUDDY programe robíte?
 • Vytvárame a priebežne podporujeme bezpečné vzťahy medzi deťmi a dobrovoľníkmi, ktorí pravidelne, nezištne a dlhodobo dávajú jednému dieťaťu svoj voľný čas a rozvíjajú jeho potenciál.
O koľko detí sa staráte?
 • Aktuálne sa staráme o viac ako 100 BUDDY dvojíc, pričom BUDDY dobrovoľníka sme našli už viac ako 200 deťom na celom Slovensku.
Ako dlho trvá výber dobrovoľníka?
 • Výberový proces trvá 3-6 mesiacov. Viac informácií nájdete tu.
Prečo je výber dobrovoľníka taký náročný?
 • Bezpečie a ochrana dieťaťa je v programe BUDDY na prvom mieste. Preto, tak ako aj vychovávatelia v Centre pre deti a rodiny (ďalej len centre) musia prejsť komplexným výberom, aby mohli pracovať s deťmi, aj naši dobrovoľníci musia prejsť náročným výberom, aby si mohli s dieťaťom budovať bezpečný a dôverný vzťah. Tento druh dobrovoľníctva síce nevyžaduje špecifické vzdelanie či odbornosť, ale potrebuje stabilných, trpezlivých, empatických, zodpovedných a flexibilných dospelých, ktorí vedia darovať svoj čas pravidelne a dlhodobo. Zároveň, musia byť osobnostne pripravení sprevádzať deti, ktoré majú za sebou náročnú minulosť a potrebujú mať po boku bezpečných dospelých, ktorí  majú byť pre nich vzorom.  

A čo keď nebude dobrovoľník vedieť ako si má s dieťaťom vytvoriť vzťah alebo ako mu má pomôcť?
 • Dobrovoľníkom ponúkame rôzne školenia zamerané na porozumenie a rozvoj dieťaťa, alebo svoj vlastný rozvoj. Zároveň sa o našich dobrovoľníkov stará náš tím psychológov, ktorí sa s nimi pravidelne stretávajú a poskytujú im individuálnu podporu. Veríme, že dobrovoľníci, ktorí prešli našim výberom, to zvládnu.
Program BUDDY bol vymyslený vami alebo prevzatý zo zahraničia?
 • Program BUDDY bol vymyslený nami – založil ho v roku 2006 Ladislav Kossár a spolu so spoluzakladateľkou sestrou Luciou a tímom ho rozvíjajú už 14 rokov. Osem rokov trvalo vymyslieť model, ktorý dopĺňa prácu ostatných organizácii a zároveň aby najviac pomohol deťom, ktoré vyrastajú v inštitúciách na Slovensku. BUDDY sa zatiaľ zameriava na deti vo veku 12+, ktoré z rôznych dôvodov nie sú umiestnené do rodín a vyrastajú v skupinách s inými deťmi. V programe sa učíme a inšpirujeme od iných organizácií, keďže na svete je viac mentoringových programov. Tým, čím je unikátny je, že robí s deťmi v inštitucionálnej ústavnej starostlivosti, že robí s deťmi dlhodobo a že nástrojom zmeny je bezpečný vzťah. Namiesto “mentoringu” teda náš model nazývame “buddying”.
Prečo to Ladislav Kossár robí?

Dopad programu

Podľa akých kritérií vyhodnocujete kvalitu vzťahu medzi dieťaťom a dobrovoľníkom?
 • V BUDDY programe sme zaviedli štandardizované dotazníky z USA vyvinuté Applied Research Consulting (ARC) a University of Pennsylvania, kde s pýtame na rôzne aspekty vzťahu aj detí aj dobrovoľníkov. Odpovede nám pomáhajú vyhodnotiť kvalitu vzťahu, čo funguje alebo kde treba pomôcť. Zároveň vyhodnocujú kvalitu vzťahu naše koordinátorky psychologičky ako aj Centrá pre deti a rodiny.
 • Aby mali mentoringové vzťahy pozitívny vplyv na mládež, musia byť silné a trvať dlho. Spokojnosť vo vzťahu je kľúčovým ukazovateľom, ako dobre program napĺňa potreby detí. Keď je vzťah kvalitný, zvyšuje sa frekvencia stretnutí, pravdepodobnosť, že vzťah vydrží a bude mať pozitívny vplyv na dieťa.“ (ARC). Výsledky nezávislého hodnotenia ARC v roku 2019 potvrdili, že BUDDY program vytvára a udržuje silné vzťahy, vďaka čomu je možný rozvoj dieťaťa.
Čo ak sa vzťah aj napriek pomoci odborného tímu rozpadne (a dieťaťu sa opäť ublíži)?
 • Bezpečnosť a ochrana dieťaťa, ako aj neublíženie vo vzťahu je pre nás priorita a robíme preto v programe veľa krokov – od výberu, cez školenia, individuálnu starostlivosť a systematické sledovanie kvality a prínosu vzťahu z pohľadu dieťaťa, dobrovoľníka, nášho tímu a centra. Preto trvá náš výberový proces 3-6 mesiacov, kedy si overujeme, že záujemcovia o dobrovoľníctvo sú správne motivovaní, a vhodní pre tento typ dobrovoľníctva. Zároveň organizujeme veľa školení pre náš tím ako aj pre dobrovoľníkov, koordinátorky poskytujú pravidelnú psychologickú podporu a starostlivosť o všetky dvojice, a sú v pravidelnom kontakte s deťmi a centrami. Keby aj prišlo k potrebe ukončenia spolupráce s dobrovoľníkom v programe, či ukončenia vzťahu z nejakého dôvodu (napr. veľká zmena okolností v živote dieťaťa či dobrovoľníka, či iný dôvod), dieťa dôsledne na ukončenie vzťahu pripravíme, aby sa mu neublížilo. 

Čo najviac potrebujú tieto deti a podľa čoho viete, že im s tým BUDDY pomáha?
 • Vieme, že deti najviac potrebujú lásku, pozornosť, oporu, bezpečie a istotu, dôveru, prijatie, a stabilitu. Zároveň potrebujú zvýšiť sebadôveru a sebavedomie, kamaráta, pomoc s reguláciou emócií, motiváciou, závislosťami, naučiť sa zodpovednosti a samostatnosti. No a finančnú gramotnosť, dokončiť školu, nájsť si bývanie a prácu.

 • Je toho veľa. Ale odpovede z našich pravidelných ročných dotazníkov od detí nasvedčujú tomu, že BUDDY funguje - deti v programe sa necítia byť samé a majú niekoho, komu sa môžu zdôveriť, niekoho kto im pomôže s čímkoľvek. Sú odolnejšie, sebaistejšie a majú svoje osobné úspechy – vo vzťahoch a dôvere k sebe a iným, v správaní či v škole. Veľa detí povedalo, že od kedy majú BUDDYho, sa im v živote zmenilo všetko.

 

Máte v programe aj deti, ktoré už dospeli do samostatného života?
 • Áno, celkovo sme zmenili život už takmer 200 deťom (a aj ich dobrovoľníkom). Program BUDDY má dvojice v starostlivosti v priemere 7-10 rokov. Každoročne je pod záštitou programu cca 30 mladých dospelých vo veku 18-25 rokov. V priemere polovicu z nich tvoria tí, ktorí už odišli zo svojho centra do samostatného života (druhá polovica využíva možnosť zostať v CDR pár rokov navyše). U osamostatnených detí v programe zaznamenávame cca 90-100% úspešnosť v schopnosti zabezpečiť si bývanie a cca 90% úspešnosť v schopnosti nájsť si prácu (počítame sem aj tých, ktorí ešte študujú (čo je tiež úspech) alebo sú na materskej dovolenke). Ukazuje sa, že deti z programu BUDDY sa postupne úspešne zaraďujú do spoločnosti.
 • Náš cieľ je aby boli deti čo najsamostatnejšie a najodolnejšie. Na rozvoj a napĺňanie snov a potrieb detí používame od roku 2019 licencovaný medzinárodne overený nástroj Hviezda, pomocou ktorého pomáhame deťom a mladým dospelým na ceste k samostatnosti a odolnosti v kľúčových oblastiach ich života – zdravie, ako sa cítia, rozhodnutia a správanie, ľudia a podpora (vzťahy), peniaze a nájom, ubytovanie, práca a vzdelanie, praktické skúsenosti do života. Deti sa posúvajú od štádia, kde ani nevedia, že majú problém alebo sú v zlej situácii, cez štádium, kde sú schopné prijať pomoc či zvládnuť situáciu s pomocou, až po štádium, kde to zvládnu samy. Sprevádza ich pritom ich BUDDY dobrovoľník/čka. Takto nejako to máme všetci v živote, aj keď na to nepoužívame špecifický nástroj. Je možné, že sa nám nikdy nebude dariť vo všetkých oblastiach, ale cieľ je, aby sme boli odolnejší a postupne sa posúvali dopredu a lepšie zvládali rôzne životné situácie samostatnejšie.

BUDDY a dieťa

Má každé dieťa vo vašom programe len jedného dobrovoľníka?
 • Áno, každé jedno dieťa v programe má priradeného svojho dobrovoľníka. Je to vzťah jeden na jedného.
Ako priraďujete dieťa k dobrovoľníkovi? Môže si dobrovoľník vybrať?
 • Nie, dobrovoľník si nevyberá ale vždy má šancu sa vyjadriť k priradeniu. Po prejdení školením a výberom tím odborníkov manažuje presný proces priradenia pre konkrétne dieťa, v konkrétnom centre v danom čase. Naše koordinátorky (psychologičky) spoznajú deti, ich potreby, životné príbehy a záľuby, na základe ktorých hľadajú vhodných dobrovoľníkov. Berú do úvahy osobnosť a preferencie dobrovoľníka o osobnosti dieťaťa. Dobrovoľník musí bývať alebo pracovať v blízkosti bydliska alebo školy dieťaťa. Dvojice sú vždy rovnakého pohlavia a medzi dobrovoľníkom a dieťaťom by mal byť aspoň 10-ročný vekový rozdiel.
Priraďujete mužov k chlapcom a ženy k dievčatám?
 • Áno
Ako často sa stretávajú dobrovoľníci s deťmi?
 • Zvyčajne raz týždenne.
Koľko času spolu zvyčajne trávia?
 •  Potrebujeme, aby boli spolu pravidelne týždenne aspoň pár hodín, (2-4), najmä počas prvých 1-2 rokov, kým vznikne dôverný vzťah.
Môže si BUDDY brať dieťa k sebe domov?
 •  Áno, môže, ale až po konzultácii s koordinátorkou dvojice a centrom.
Môžu spolu tráviť sviatky, napr. Vianoce?
 • Áno, môžu po konzultácii s koordinátorkou dvojice a centrom.
Je tento druh dobrovoľníctva náročný?
 • Áno, asi z tých najnáročnejších. Je to dlhodobý záväzok - vyžadujeme minimálne 3 roky, ale ideálne, aby stál dobrovoľník po boku dieťaťa celý život (v meniacej sa intenzite podpory a  starostlivosti o dieťa). Preto aj výberový proces trvá dlhšie, aby sme mali šancu prísť na to, či ma záujemca správnu motiváciu, osobnosť a schopnosť stať sa BUDDY dobrovoľníkom, a aby si to aj záujemca mohol dôkladne premyslieť. Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí sú empatickí, trpezliví a zodpovední. Našou prioritou je nesklamať už traumatizované dieťa, a aby sa dobrovoľník stal takou pevnou skalou v jeho živote.

Podpora programu

Aký typ darcov máte?
 • Jednotlivcov, firmy a nadácie.
Ako pravidelne vám prispievajú darcovia?
 • Máme darcov, ktorí nám dávajú peniaze mesačne, alebo ročne. Aby sme sa mohli pravidelne dlhodobo každý mesiac starať o deti, ideálne dary darcov sú mesačné a dlhodobé.
Máte aj väčšie pravidelné dary?
 •  Áno, podporujú nás pravidelne úspešní podnikatelia. Dostávame aj sto, dvesto, či tisíc eurové pravidelné dary.
Má zmysel dať aj malú sumu (5-10€) mesačne?
 • Áno, každú pomoc si veľmi vážime. Každá kvapka je potrebná, aby bol oceán :-)
Ako môžem darovať peniaze?
Môžem vám dať dar ako firma?
 • Áno, môžete nám dať dar, je to nedaňový náklad. A ako firma môžete dať aj raz mesačne ako aj raz ročne.
Môžem pre vás zorganizovať finančnú zbierku?
 • Áno, môžete, existujú rôzne spôsoby. Veľmi sa potešíme.

 • Prosím kontaktujte nás s vašim návrhom, aby sme aj my zvážili ako vám vieme pomôcť (napr. s marketingovým materiálom atď.).

Prečo mám podporiť vás a nie inú organizáciu?
 • Existuje veľa organizácií, ktoré robia skvelú prácu. Organizácii, ktorú sa rozhodnete podporovať, musíte veriť. Väčšina našich darcov sa pridá na spoločnú cestu s nami, lebo dôverujú zakladateľom, expertnému BUDDY tímu, spôsobu práce, vízii a misii. Rozumejú tomu, že nikto z nás, to nedá sám. A zároveň tomu, že starostlivosť o dieťa je dlhodobá a že to najvzácnejšie, čo deťom môžeme dať je láska a pozornosť, teda svoj čas.
Môžem vám pomôcť inak ako finančne?
 • Áno, máme aj darcov, ktorí nám zabezpečujú služby, ktoré organizácia potrebuje na svoju prevádzku. Máme darcov, ktorí nám dávajú právne služby, tlačiarenské služby, čas svojich zamestnancov na prípravu a organizáciu eventov. Máme darcov, ktorí nám vedia dať k dispozícií miesto na eventy alebo catering.
Môžem byť dobrovoľník aj pre vašu organizáciu? (keď nechcem alebo neviem byť BUDDY.)
 • Áno, môžete byť. Najprv ale musíme s vami a v našom tíme prediskutovať, aký typ dobrovoľníckej práce, ako často a akú odbornosť, aby to sedelo v súlade s cieľmi organizácie.

Financie

Komu posielam moje peniaze?
 • Občianskemu združeniu PRO VIDA.
Ako sú peniaze použité?
 • Sme nezisková organizácia, ktorá rozvíja deti aj dospelých. Podstatnú časť našich výdavkov tvoria personálne náklady. Ďalšou významnou zložkou sú kampaňové výdavky pri hľadaní dobrovoľníkov a starostlivosť o darcov, vrátane získavania nových príjmov. Dary našich podporovateľov investujeme prevažne do kvalitných odborníkov z oblasti psychológie, manažmentu a marketingu, aby sme dokázali zabezpečiť vytváranie a udržiavanie jedinečných vzťahov pre deti.
Sú dobrovoľníci platení?
 • Nie, nie sú. Dobrovoľníci majú svoje zamestnanie. Sprevádzanie detí a trávenie voľného času robia nezištne, bez nároku na odmenu.
Ste prijímateľom 2%?
 • Áno, sme prijímateľom 2 %. Dobrovoľníci nám môžu darovať 3 %.
Ako u vás prebieha kontrola financií a financovania?
 • Prebieha na troch úrovniach:
  1. správna rada občianskeho združenia
  2. účtovníci občianskeho združenia – profesionálna externá firma, ktorá je platená za svoje služby
  3. audítori – renomovaná poradenská spoločnosť KPMG, ktorá poskytuje audit ako pro bono službu
Sponzoruje vás aj štát?
 • Štát našu organizáciu zatiaľ nesponzoruje - so štátom robíme na úrovni Centra pre deti a rodinu, ktoré sú väčšinou štátne, ktoré s nami spolupracujú tak, že nám umožňujú pracovať s deťmi na základe zmluvy o spolupráci.
Aký spoločenský prínos má investícia do programu BUDDY?

Čím skôr v živote príde pomoc alebo intervencia pre ľudí, ktoré to potrebujú, tým pozitívnejší dopad to má na ich život a aj na spoločnosť (napr. náklady na prevenciu choroby/závislosti vs. náklady na liečbu, ...). Preto programy, ktoré investujú v rannom veku detí, majú zvyčajne väčší prínos v porovnaní s tými, ktoré už riešia bezdomovectvo alebo závislosti. Program BUDDY pracuje s deťmi vo veku 12-16 rokov, kedy ešte môže mať zásadný vplyv na ich život. Mentoringové organizácie podobné programu BUDDY (ako napr. Big Brother Big Sister v USA a Balu & Du v Nemecku) sa dlhodobo venujú zhodnoteniu ich prínosu v pomere k investovaným zdrojom a ich roky vyvíjaná metodológia výpočtu Social Return on Investment je v rozpätí 4-18EUR na jedno investované euro (pozri https://bgcbigs.ca/181-mentoring-delivers-a-high-return/ alebo https://www.balu-und-du.de/fileadmin/user_upload/Wirkung/BuD_127_SROI-Analyse_englisch.pdf). Aj na základe našich výpočtov má investované euro našich darcov prínos pre spoločnosť v tomto intervale. Blízky vzťah dieťaťa s BUDDY dobrovoľníkom zvyšuje schopnosť dieťaťa nájsť si prácu, bývanie, vybudovať si stabilné zdravé vzťahy a nebyť odkázaný na pomoc štátu. Zároveň má aj pozitívny vplyv na to, aby ďalšie generácie detí neskončili v inštitucionálnej starostlivosti.

Organizačné

Kde máte sídlo vašej organizácie?
 •  Sídlo našej organizácie je v Bratislave na Strážnej 11, ale kancelária je na Štúrovej 3.
Koľko ľudí pracuje pre program BUDDY?
 • Aktuálne je to okolo 20 ľudí, pričom časť z nich pracuje len na čiastočný úväzok.