Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
týmto poskytujem

občianskemu združeniu PRO VIDA, sídlo: Strážna 11, Bratislava, IČO: 37 927 051 (ďalej Organizátorovi)

súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR)  a v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu poskytnutom v zmluvných dokumentoch uzatvorených s Organizátorom za účelom identifikácie, evidencie a možnosti komunikácie pri výkone dobrovoľníckej činnosti v zmysle zmluvných dokumentov uzatvorených s Organizátorom.

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním informácie na info@tvojbuddy.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté  osobné údaje budú spracúvané po dobu nevyhnutnú. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva Organizátor v zmysle uzatvorenej zmluvnej dokumentácie a tohto súhlasu a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od Organizátora prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z..

Beriem na vedomie, že spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže Organizátor vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa.