Dvanásť mesiacov s podporou ACF grantu


 

 

Školský rok 2019/2020 je už za nami - bol plný pestrých aktivít, ale aj poznačený pandémiou v jarných mesiacoch. S jeho uplynutím súvisí aj ukončenie obdobia podpory z ACF grantu a pre nás je to dobrá príležitosť zhodnotiť to najdôležitejšie za uplynulých 12 mesiacov. 
 

Aj vďaka finančnej podpore ACF grantu sa nám podarilo:
 

  • overiť predpoklady pre BUDDY dobrovoľníctvo u 436 záujemcov, 
  • zrealizovať 11 školení pre 118 účastníkov, z toho 4 online formou,
  • vytvoriť 16 nových dvojíc dobrovoľník - dieťa (kvôli pandémii sa štart približne ďalších 15 vzťahov posunul na jeseň 2020),
  • zrealizovať viac ako 300 podporných stretnutí s dobrovoľníkmi, deťmi a CDR,
  • zvýšiť počet dvojíc pracujúcich s rozvojovým nástrojom Hviezda z 4 na 13,
  • pripraviť 4 komunitné podujatia pre 51 dobrovoľníkov a 53 detí,
  • zvýšiť počet spolupracujúcich Centier pre deti a rodiny z 9 na 12,
  • stabilizovať programový tím prijatím programového manažéra,
  • rýchlo a účinne upraviť naše aktivity na podmienky dané pandémiou.

 

„Sme veľmi vďační za štedrosť našich darcov, ktorá nám umožňuje nachádzať a sprevádzať dobrovoľníkov v ich nezištnej službe deťom z CDR. Vďaka veľkým darom, medzi ktoré patril aj ACF grant, dokážeme nielen napĺňať poslanie našej organizácie, ale robiť aj ďalšie významné kroky k celoslovenskej pôsobnosti“ hovorí Jaroslav Timko, programový manažér programu BUDDY.
 

 


Projekt ‘BUDDY’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.